מתוך פרסומי רשות החשמל

לעיון והורדת המסמך המקורי בפורמט PDF

החלטות הרשות מישיבה מס' 216 , תאריך 2.6.2008

החלטה מס' 1 – הסדרה לייצור חשמל מבוזר לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת, באמצעות מיתקנים קטנים בטכנולוגיה פוטו-וולטאית.

בתוקף סמכותה על פי חוק ולאחר שימוע כדין, קובעת בזה הרשות את ההסדרה לייצור חשמל לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת באמצעות מיתקנים קטנים בטכנולוגיה פוטו-וולטאית
(אמות המידה – נספח א' להחלטה) (להלן: "ההסדרה").(1 )

1. ההסדרה נשוא ההחלטה מיועדת לצרכני חשמל, בעלי מתקנים פוטו-וולטאים המשמשים לצריכתם העצמית והזרמת עודפי האנרגיה לרשת. כחלק מעבודת הרשות לקידום אנרגיה מתחדשת במשק החשמל הישראלי וכפעילות משלימה להחלטת רשות זו תקבע הרשות תעריפים למתקנים פוטו- וולטאים בהספק מותקן גדול יותר מכפי שמוסדר בהחלטה זו אשר מוכרים אנרגיה לרשת. מליאת הרשות מנחה את הצוות המקצועי להעביר מסמך עמדה לעניין בהקדם.

2. הרשות מחליטה כי ההסדרה זו תחול הן על צרכני מתח נמוך והן על צרכני מתח גבוה וזאת בכפוף להסדרה של ההיבטים הטכניים כאמור באמות המידה המצורפות כנספח א' להחלטה זו וכחלק בלתי נפרד ממנה.

3. ההסדרה המפורטת באמות המידה תחול על צרכנים בתעריף ביתי למגורים בלבד בעלי מיתקנים בהספק מותקן בודד שלא יעלה על 15 קילו- וואט ועל צרכנים אחרים בעלי מיתקנים בהספק מותקן שלא יעלה על 50 קילו-וואט, ובלבד שהספק המתקן לא יעלה על גודל החיבור במקום הצרכנות. (2)

4. ההסדרה בהתאם להחלטה זו תקפה עד להשגת 50 מגוואט במצטבר בפריסה ארצית או עד לסוף שנת 2014 , לפי המוקדם מביניהם.

5. מגה ואט מתוך ההיקף הארצי של 50 מגה-וואט ייועדו לצרכנות הביתית בכדי להבטיח השתתפות של הצרכנות הביתית בהסדרה שקובעת הרשות. ( 3 ).

6.המחיר המוכר לתשלום לבעל מיתקן פוטו-וולטאי בגין כל קווט"ש מיוצר לצורך חישוב העלות המוכרת יהיה כדלקמן:

א. לבעלי מיתקן פוטו- וולטאי שיחלו לפעול ממועד החלטה זו ועד שנת 2011 – יעמוד על סך של 201 אג' לקווט"ש מיוצר, כאמור בלוח תעריפים 8-6.7 : "מחיר מוכר לקווט"ש ליצור עצמי מאנרגיה פוטו- וולטאית והזרמת עודפים לרשת" (4) (5) מחיר זה יוצמד למדד המחירים לצרכן ולשערי מטבע כאמור בנוסחה בנספח ב'.

ב. לבעלי מיתקן פוטו- וולטאי שיחלו לפעול משנת 2011 ועד שנת 2015 – יופחת בכל שנה בשיעור קבוע של 4% בתחילת כל שנה קלנדארית.

ג. לבעלי מיתקן פוטו וולטאי שיחלו לפעול החל משנת 2015 ואילך או עד לאחר שההספק הארצי המותקן יגיע ל- 50 מגוואט, לפי המוקדם ביניהם, יהיה התעריף הרלוונטי שבתוקף באותו המועד במקום הצרכנות הרלוונטית אלא אם וככל שיקבע אחרת.

7. המחיר הרלוונטי המוכר לצרכן כמפורט בסעיף 6 לעיל, ישולם לצרכן על ידי המחלק הרלוונטי לאותו הצרכן ויובטח לתקופה של עשרים שנה ויוצמד למדד המחירים לצרכן בתחילת כל שנה קלנדארית ביחס למדד המחירים לצרכן הידוע בתחילת השנה הקודמת. מובהר בזאת כי מתקנים פוטו וולטאים לא יהיו זכאים לקבלת פרמיית אנרגיה מתחדשת.

8. צרכן המצטרף להסדרה יחויב, בנוסף ליתר התשלומים החלים עליו כצרכן, בתשלום קבוע לשירותי צרכנות כקבוע בלוח 1-5.4 : "תוספת לתשלום הקבוע לצרכן בעל מתקן פוטו- וולטאי"; תשלום עבור בדיקת המתקן כקבוע בשורה 7 ללוח התעריפים 1-4.3 :"תעריף בדיקת מיתקן/בדיקה חוזרת"; תשלום עבור החלפת מונה הצריכה והתקנת מונה הייצור כקבוע בשורה 9 ללוח התעריפים 2-5.4 : "הסרת מונה והתקנתו" עבור כל אחד מהמונים, כמפורט באמות המידה. (5) (6)

9. ההתחשבנות בין הצרכנים שיצטרפו להסדרה, לבין המחלק תבוצע בהתאם לדיני המסים שבתוקף מעת לעת כדין. יישום ושינוי הסדרי המס מותנה בהתקנת תקנות על ידי רשות המסים כאמור בהחלטת הממשלה מספר 2935 מיום 13 בינואר 2008 בה נקבע, בין היתר כי צרכנים המתקינים מיתקן בהספק מותקן של עד 4 קילו-וואט, יהיו זכאים לפטור ממיסים על התשלומים המגיעים להם בגין ייצור החשמל במתקן הפוטו-וולטאי עד לתקרה שנתית בגובה של 18 אלף ₪.

10. ההכרה בעלויות ההסדרה על ידי הרשות תבוא לידי ביטוי בתעריפי תשתית ההולכה לבעל רשיון ההולכה, במטרה להשית את העלות על כלל הצרכנים במשק החשמל. העלויות המוכרות
תיקבענה על בסיס שנתי במועד העדכון השנתי ותחושבנה לפי מכפלת המחיר המוכר לקווט"ש.

11. ההתחשבנות בין המחלק לבין בעל רשיון ההולכה – כמפורט באמות המידה המצורפות, החזר עלויות ההסדרה למחלק הרלוונטי, אשר צרכניו השתלבו בהסדרה שבנדון תיעשה על ידי ספק שירות חיוני בעל רשיון הולכה (או, במקרה של שינוי מבני, מי שיבוא בנעליו של בעל רשיון ההולכה לענין זה, אם יבוא) (לעיל ולהלן: "בעל רשיון ההולכה") כדלקמן: המחלק יגיש בכל תום שנה קלנדארית דוחות לבעל רשיון ההולכה בהם יפרט את מספר המערכות המותקנות בשטח החלוקה שלו, לרבות כמות מותקנת וכמות קווט"שים שיוצרו במתקנים. בעל רשיון ההולכה ישלם לבעל רשיון חלוקה הרלוונטי את התעריף הנגזר מהתשלום המוכר בגין ייצור האנרגיה הפוטו-וולטאית על ידי צרכניו, בניכוי תעריפי רכישת החשמל ביניהם.

12. למען הסר ספק, מובהר בזה כי האמור בסעיף 11 דלעיל יחול, בשינויים המחויבים, גם על התחשבנות בין בעל רשיון חלוקה שרשת החלוקה שבבעלותו מחוברת לרשת חלוקה של מחלק אחר.

13. בעל רשיון הולכה יגיש לרשות, אחת לרבעון, דו"ח לגבי כל המיתקנים הפוטו-וולטאים אשר בגינם ישלם את העלות המוכרת. הדו"ח יהיה ערוך במתכונת שתגובש על ידי הצוות המקצועי ברשות.

14. מובהר בזה, למען הסר ספק, כי החובות החלות על בעלי רשיון חלוקה כלפי צרכניהם במסגרת הסדרה נשוא החלטה זו (לרבות החובה לחבר את הצרכנים הזכאים להסדר זה) יחולו גם על מי שמבצע פעילות של חלוקת חשמל בלא רישיון, ואשר בין צרכניו נמנים צרכני חשמל שיש להם חלק בבעלות או בחכירה לדורות של המקרקעין המשמשים להם כמקום צרכנות ולמגורים ואשר הם בעלי מוני חשמל אישיים (לדוגמא, מושבים, קיבוצים וכיוצא בזה). לעומת זאת, זכאותם של מחלקים כאמור להחזר הכספים כאמור בסעיף 11 לעיל, תהיה כפופה להסדרה חוקית של פעילותם כדין ולקבלת רישיונות פעילות מתאימים, הכל בהתאם למתווה ולתנאים שייקבעו על ידי הצוות המקצועי ברשות להסדרת פעילותם.

15. ההחלטה תיכנס לתוקף החל מיום 1 ביולי 2008.

ביאורים

1. הסדרה זו היא אבן דרך נוספת בעבודת הרשות המכוונת לקידום ועידוד השימוש באנרגיות מתחדשות במסגרת השגת יעדי הממשלה, ובכלל זה: קביעת תעריפים למיתקנים בטכנולוגיה סולארית; קביעת פרמיה ליצרני חשמל פרטיים באנרגיות מתחדשות לצריכה עצמית ולמיתקנים מעל 100 קילוואט מותקן.

2. הסדרה זו נעשית בהתייחס לגודלי המתקנים נעשות במטרה לאפשר למספר גדול ככל שניתן של צרכנים מבוזרים להשתתף בהסדרה ומשקולים של מאפייני הצריכה בסקטור הביתי ואילוצים טכניים של חיבור לרשת.

3.הרשות מבקשת להבטיח כי לצרכנות הביתית יובטח חלק בתהליך הסדרה זה, מתוך הכרה ביתרונות הקיימים לגופים עסקיים במימון והתקנת מערכות מעין אלה. 15 מגוואט השמורים לצרכנות הביתית נגזרה מיחס הצריכה הביתית לצריכה הכללית, תמהיל הצרכנות הביתית מהצרכנות הכללית הינה 30%.

4. מחיר מוכר זה מתבסס על בחינה שנעשתה על ידי הצוות המקצועי ברשות של עלויות הקמת מיתקנים בטכנולוגיה פוטו-וולטאית ורמות הייצור השנתיות הממוצעות המקובלות ( 1600 קווט"ש לקילוואט מותקן) למיתקנים מעין אלה, תוך הבטחת שיעור תשואה נאות להון.

5. מובהר בזה כי רמת המחירים ורמות היצור שיוכרו לספק השירות החיוני על פי קביעת הרשות הינם נורמטיביים ואינם פרטניים למתקן או לאזור ספציפי כזה או אחר. כמו כן, מגלם המחיר תשלומים של הצרכן לספק השרות עבור התקנת המונה, עלות בדיקת המיתקן (לפי תעריפי הרשות) וכן תוספת העלות לתשלום הקבוע.

6. תוספות אלה מגולמת במחיר המוכר ליצור עצמי מאנרגיה פוטו- וולטאית והזרמת עודפים לרשת. התוספות מכסות את העלויות הנגרמות לספק השירות החיוני מהרחבת השירות ובכלל זה, בדיקת המתקן התקנת מונה הייצור, עריכת החשבון והקשר עם הלקוח.

לעיון והורדת המסמך המקורי בפורמט PDF


Print Friendly, PDF & Email