מפעלי תעשיה וגופים הפועלים ליישום אמצעי התייעלות אנרגטית באופן עצמאי

התייעלות אנרגטית בישראל – דו"ח הפורום הישראלי לאנרגיה – נובמבר 2009

מגזר זה כולל חברות, מפעלי תעשייה וארגונים גדולים אחרים, אשר יש באפשרותם לממן וליישם באופן עצמאי אמצעים להתייעלות אנרגטית, באמצעות הקצאת כוח אדם ייעודי לנושא או הסתייעות בחברות מסחריות חיצוניות המספקות שירותים בתחום.

תקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה), התשנ"ד – 1993, מחייבות מינוי אחראי אנרגיה ארגוני בכל גוף במשק הצורך מעל כ – 10,000 קוט"ש בחודש. על אחראי האנרגיה לעקוב אחר ביצועי המערכות השונות בגוף שבמסגרתו הוא עובד, לעקוב אחר חשבונות החשמל ועלויות הדלקים, ולהתעדכן באופן שוטף בחידושים בתחום זה. על אחראי האנרגיה לפעול ליישום פעולות להתייעלות אנרגטית בארגון, וביכולתו לבצע את החישובים הטכנו-כלכליים הנדרשים, להציג בפני המנהלים את היתרונות הכלכליים של השקעה באמצעי התייעלות, וללוות את התהליך מתחילתו ועד סופו.

אמנם, תהליכי התייעלות אנרגטית מביאים בסופו של דבר לחסכון ולרווח כספי, הרי שנדרשת השקעה ראשונית ליישומם. ואולם, גם חברות וגופים מסחריים גדולים אשר יש באפשרותם לממן באופן עצמאי תהליכי התייעלות, נמנעים מלעשות כן, לרוב בשל חוסר מודעות של המנהלים לתרומת ההתייעלות לרווחי החברה.

לפיכך, על המדינה לפעול באופן אקטיבי ולהביא לתהליכי התייעלות אנרגטית במגזר זה, המהווה צרכן של מעל 50% מצריכת החשמל. זאת באמצעות מענקים או הטבות מיסוי (לדוגמא: פחת מואץ על מכשירים יעילים) שיעודדו התייעלות אנרגטית במפעלים וארגונים גדולים.

קיים מחסור בסיסי בידע (המצוי רובו ככולו בידי המפעלים עצמם) שדרוש על מנת לקבוע מהם האמצעים המשמעותיים להפחתה, ובאיזה אופן המדינה תתמרץ הטמעתם (אם יש צורך בכך).

לפיכך, המלצתנו היא:

 1. לבצע סקר צריכת אנרגיה ארצי במפעלי תעשייה וארגונים גדולים.
 2. להעלות מהסקר מהן אפשרויות ההפחתה המרכזיות (החלפת מנועים ליעילים, שיפורים במבנים, שינויים תהליכיים, וכד').
 3. לפעול להטמעת החסכון באמצעים המרכזיים באמצעות תמריצים ומיסוי.

.

 1. מבוא
 2. תקציר מנהלים
 3. רקע – התייעלות אנרגטית
 4. מגמות עולמיות
 5. חשיבות ההתייעלות האנרגטית בישראל
 6. אמצעים להשגת התייעלות אנרגטית
 7. דרכי היישום
 8. מפעלי תעשיה וגופים הפועלים ליישום אמצעי התייעלות אנרגטית באופן עצמאי
 9. מפעלי תעשיה וארגונים בינוניים
 10. משקי בית וארגונים קטנים
 11. חסמים ליישום – חסמים כלכליים, הוכחת ההתייעלות, אינטרסים מנוגדים
 12. מימון ציבורי לפעולות להתייעלות אנרגטית בישראל
 13. נספח א – דוגמאות להיטל מערכת בעולם
 14. נספח ב' – הערכת ההשקעה הנדרשת לעידוד התייעלות אנרגטית במשק

.

Print Friendly, PDF & Email