מפעלי תעשיה וארגונים בינוניים

התייעלות אנרגטית בישראל – הפורום הישראלי לאנרגיה – נובמבר 2009

בארגונים אלו חסר כוח האדם המקצועי ליישום התייעלות, ולעיתים גם אפשרויות המימון מוגבלות. ארגונים אלו יכולים להיעזר בחברות מסחריות המתמחות ביישום פרויקטים להתייעלות אנרגטית – חברות (ESCO – Energy Service Companies) במודל "הסכם מותנה תוצאות" (Performance Contracting).

להלן נציג שני סוגי התקשרויות שונים תחת מודל זה: מודל חיסכון מובטח (Guaranteed Saving) ומודל חלוקה בחיסכון (Shared Saving). י

במודל החיסכון המובטח הלקוח רוכש מחברת שירותי האנרגיה את האמצעים להתייעלות אנרגטית ותחזוקתם, כאשר החברה מתחייבת מראש על גודל החיסכון העתידי. במודל זה המימון נופל על כתפיו של הלקוח, בעוד הסיכון מתחלק בין הלקוח לחברה המיישמת.

במודל החלוקה בחיסכון, הנפוץ בקרב חברות ESCO, מתקשר הלקוח עם חברת ה – ESCO בחוזה רב שנתי (בין 3 ל 10- שנים), כאשר חברת שירותי האנרגיה משקיעה את המשאבים הדרושים להשגת התייעלות אנרגטית במתקן נתון, משלב הסקר ועד התפעול, כולל שלבי התכנון, המימון, וההתקנה. החזר ההשקעה מתבצע באמצעות חלוקת הרווח הכספי המושג כתוצאה מהחיסכון בין החברה ללקוח. בתום שנות ההתקשרות, עוזבת חברת ה – ESCO והלקוח נהנה מהחיסכון הכספי במלואו. במודל זה נלקח הסיכון העסקי במלואו על ידי חברת ה – ESCO בעוד הלקוח 'משלם' בכך שהוא מוותר על חלק מרווחי ההתייעלות למשך שנות החוזה.

מודלים אלו מאפשרים לארגונים הבינוניים לדלג מעל למשוכות איתור פוטנציאל ההתייעלות, המימון וליווי הפרויקט. אולם, גם במפעלי תעשיה בינוניים ובניני משרדים בהם קיים לכאורה פוטנציאל חיסכון במודלים אלו, מבוצעים כיום פרויקטים בודדים מסוג זה.

החסמים הקשורים לכך הם:

 1. חוסר הכרה בחשיבות ובתועלת הכלכלית שבהתייעלות האנרגטית.
 2. יכולת מוגבלת להקצות משאבי ניהול בארגון לצורך קידום פרויקט התייעלות.
 3. "אינרציה ארגונית" המתנגדת לכל שינוי והתערבות בתהליכים הקיימים.
 4. כשלים הנובעים מאינטרסים מנוגדים, דוגמת יחסי שוכר-משכיר.

אפשרות לפיתרון

אפשרות אחת לפתרון הכשל במגזר זה היא באמצעות "חבילות סיוע" של הממשלה, שיסופקו על ידי גורם מבצע (ניתן לבצע זאת באמצעות חברת החשמל) לעסקים. בשנות ה 80- של המאה ה – 20 בעקבות משבר הנפט העניק משרד האנרגיה דאז ייעוץ בתחום האנרגיה לעסקים. מודל זה יכול לכלול בחבילה המינימלית סקר אנרגיה בלבד, ובחבילה המכסימלית ליווי כולל של הפרויקט משלב הסקר, דרך התכנון, השגת המימון, ועד לניהול הפרויקט בכל שלבי יישומו. סיוע זה יכול להיות במודל חלוקת החיסכון, או בתשלום. באופן זה, מתגברים על הכשל של משאבי הניהול הגבוהים שנדרש על מנת לבצע פרויקטים מסוג זה, גם מול חברות "אסקו". החזר העלויות יתבצע באותו אופן כפי שמבצעת חברת "אסקו", כך שהעלויות למדינה יהיו רק בהחזקת המערך שיפעיל את היועצים.

 1. מבוא
 2. תקציר מנהלים
 3. רקע – התייעלות אנרגטית
 4. מגמות עולמיות
 5. חשיבות ההתייעלות האנרגטית בישראל
 6. אמצעים להשגת התייעלות אנרגטית
 7. דרכי היישום
 8. מפעלי תעשיה וגופים הפועלים ליישום אמצעי התייעלות אנרגטית באופן עצמאי
 9. מפעלי תעשיה וארגונים בינוניים
 10. משקי בית וארגונים קטנים
 11. חסמים ליישום – חסמים כלכליים, הוכחת ההתייעלות, אינטרסים מנוגדים
 12. מימון ציבורי לפעולות להתייעלות אנרגטית בישראל
 13. נספח א – דוגמאות להיטל מערכת בעולם
 14. נספח ב' – הערכת ההשקעה הנדרשת לעידוד התייעלות אנרגטית במשק

.

Print Friendly, PDF & Email